Tái cấu trúc dự án bằng Laravel packages

Tái cấu trúc dự án bằng Laravel packages