SSMix: phương pháp tăng cường dữ liệu cho bài toán phân loại văn bản

SSMix: phương pháp tăng cường dữ liệu cho bài toán phân loại văn bản
Minh họa phương pháp mixup đối với dữ liệu ảnh.