Layoutlmv2- Pre-trainning về văn bản và bố cục cho nhiệm vụ hiểu tài liệu tài liệu trực quan

Layoutlmv2- Pre-trainning về văn bản và bố cục cho nhiệm vụ hiểu tài liệu tài liệu trực quan