Giới thiệu Trino (Presto) — áp dụng cho bài toán làm report tại team Platform

Giới thiệu Trino (Presto) — áp dụng cho bài toán làm report tại team Platform