CoAtNet - Kết hợp Convolution và Attention cho tất cả các kích thước dữ liệu

CoAtNet - Kết hợp Convolution và Attention cho tất cả các kích thước dữ liệu
Kiến trúc của mô hình CoAtNet